Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
33 HY026 - Đổi chỗ bi 7 26 26.92%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 11 30 36.67%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 5 54 9.26%
36 HY029 2 22 9.09%
37 HY030 0 17 0.00%
38 HY031 0 12 0.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 5 14 35.71%
40 HY033 - Dán đề can 1 15 6.67%
41 HY034 8 20 40.00%
42 HY035 0 11 0.00%
43 HY036 8 31 25.81%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 30 169 17.75%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 8 30 26.67%
870 PASSWORD - Mật khẩu 4 14 28.57%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 11 22 50.00%
872 VIRUS 3 16 18.75%
873 SUBDIV - Chia hết 24 109 22.02%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 40 15.00%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 8 22 36.36%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 88 285 30.88%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 3 48 6.25%