Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
33 HY026 - Đổi chỗ bi 6 24 25.00%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 9 28 32.14%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 0 38 0.00%
36 HY029 0 16 0.00%
37 HY030 0 17 0.00%
38 HY031 0 12 0.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 4 13 30.77%
40 HY033 - Dán đề can 0 10 0.00%
41 HY034 0 10 0.00%
42 HY035 0 11 0.00%
43 HY036 6 22 27.27%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 30 159 18.87%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 8 30 26.67%
870 PASSWORD - Mật khẩu 4 14 28.57%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 18 55.56%
872 VIRUS 3 14 21.43%
873 SUBDIV - Chia hết 24 107 22.43%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 40 15.00%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 6 14 42.86%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 70 222 31.53%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%