Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 124 306 40.52%
8 HY001 - Trung bình 78 284 27.46%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 60 187 32.09%
873 SUBDIV - Chia hết 23 105 21.90%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 32 89 35.96%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 86 20.93%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 84 44.05%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 84 15.48%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 83 25.30%
22 HY015 - Nhìn ra biển 31 82 37.80%
11 HY004 - Điểm tâm 19 81 23.46%
16 HY009 - Ngịch thế 48 74 64.86%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 53 70 75.71%
24 HY017 - Xây đường 24 52 46.15%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
32 HY025 - Chia hết 6 39 15.38%
874 MEMORIES - Hồi ký 4 35 11.43%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
13 HY006 - Josephus 14 28 50.00%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 16 27 59.26%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 20 30.00%