Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 250 586 42.66%
8 HY001 - Trung bình 140 520 26.92%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 63 272 23.16%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 64 215 29.77%
11 HY004 - Điểm tâm 52 157 33.12%
32 HY025 - Chia hết 15 154 9.74%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 91 145 62.76%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 18 137 13.14%
15 HY008 - Dãy ước 53 120 44.17%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 24 117 20.51%
16 HY009 - Ngịch thế 70 110 63.64%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 105 20.00%
22 HY015 - Nhìn ra biển 37 103 35.92%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 97 18.56%
13 HY006 - Josephus 27 93 29.03%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 58 84 69.05%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 41 78 52.56%
24 HY017 - Xây đường 28 66 42.42%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 57 0.00%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%
26 HY019 - Khám bệnh 18 46 39.13%
20 HY013 - Điều khiển Robot 17 46 36.96%