Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 86 20.93%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
8 HY001 - Trung bình 76 279 27.24%
9 HY002 - Bảng tần số 124 306 40.52%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 83 25.30%
11 HY004 - Điểm tâm 19 81 23.46%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 32 89 35.96%
13 HY006 - Josephus 14 28 50.00%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 80 16.25%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
16 HY009 - Ngịch thế 48 74 64.86%
17 HY010 - Thuận thế 9 13 69.23%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 20 30.00%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 84 44.05%
20 HY013 - Điều khiển Robot 4 15 26.67%
21 HY014 - Di chuyển Robot 32 49 65.31%
22 HY015 - Nhìn ra biển 30 80 37.50%
23 HY016 1 6 16.67%
24 HY017 - Xây đường 23 51 45.10%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 7 13 53.85%
26 HY019 - Khám bệnh 3 6 50.00%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 16 27 59.26%