Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 124 306 40.52%
8 HY001 - Trung bình 76 279 27.24%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 60 187 32.09%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 53 70 75.71%
16 HY009 - Ngịch thế 48 74 64.86%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 84 44.05%
21 HY014 - Di chuyển Robot 32 49 65.31%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 32 89 35.96%
22 HY015 - Nhìn ra biển 30 80 37.50%
24 HY017 - Xây đường 23 51 45.10%
873 SUBDIV - Chia hết 23 105 21.90%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 83 25.30%
11 HY004 - Điểm tâm 19 81 23.46%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 86 20.93%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 16 27 59.26%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
13 HY006 - Josephus 14 28 50.00%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 80 16.25%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 11 13 84.62%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 9 14 64.29%
17 HY010 - Thuận thế 9 13 69.23%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 8 11 72.73%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 7 13 53.85%