Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 209 506 41.30%
8 HY001 - Trung bình 123 488 25.20%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 87 136 63.97%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 61 190 32.11%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 59 242 24.38%
16 HY009 - Ngịch thế 58 92 63.04%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 57 76 75.00%
15 HY008 - Dãy ước 46 91 50.55%
11 HY004 - Điểm tâm 41 126 32.54%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%
22 HY015 - Nhìn ra biển 36 95 37.89%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 29 62 46.77%
24 HY017 - Xây đường 26 63 41.27%
13 HY006 - Josephus 24 70 34.29%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 99 21.21%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 21 109 19.27%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 96 18.75%
26 HY019 - Khám bệnh 17 45 37.78%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 16 119 13.45%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 12 22 54.55%
20 HY013 - Điều khiển Robot 12 39 30.77%
17 HY010 - Thuận thế 11 19 57.89%