Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
42 HY035 0.00%
37 HY030 0 14 0.00%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 57 0.00%
31 HY024 - Xe Buýt 0 12 0.00%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 21 0.00%
36 HY029 0 10 0.00%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 8 12.50%
38 HY031 2 9 22.22%
39 HY032 - Pha Cocktail 2 12 16.67%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
41 HY034 2 5 40.00%
872 VIRUS 2 13 15.38%
23 HY016 3 23 13.04%
40 HY033 - Dán đề can 4 11 36.36%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 29 20.69%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
43 HY036 10 36 27.78%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
17 HY010 - Thuận thế 11 28 39.29%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 12 25 48.00%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 16 30 53.33%