Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 62 205 30.24%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 21 109 19.27%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
872 VIRUS 2 13 15.38%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 5 20.00%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 96 18.75%
43 HY036 8 29 27.59%
42 HY035 0.00%
41 HY034 1 3 33.33%
40 HY033 - Dán đề can 3 9 33.33%
39 HY032 - Pha Cocktail 1 9 11.11%
38 HY031 1 5 20.00%
37 HY030 0 7 0.00%
36 HY029 0 9 0.00%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 3 10 30.00%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 14 27 51.85%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 21 0.00%
32 HY025 - Chia hết 6 81 7.41%
31 HY024 - Xe Buýt 0 11 0.00%