Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 44 106 41.51%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 184 15.76%
672 MDIST 18 27 66.67%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
646 TGD 23 82 28.05%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
633 COUNT 32 122 26.23%
632 TRICOUNT 60 212 28.30%
606 CANDY - Chia kẹo 68 158 43.04%
602 KSUM 110 189 58.20%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 137 359 38.16%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 245 36.73%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
467 COVER - Mái che 53 150 35.33%
458 HFNUMBER - Số có bạn 143 581 24.61%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 74 165 44.85%
455 FANUMBER - Số độc thân 123 458 26.86%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 95 364 26.10%
402 PROJECTS - Dự án 229 450 50.89%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 99 243 40.74%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 111 228 48.68%
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 201 429 46.85%