Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
455 FANUMBER - Số độc thân 125 460 27.17%
458 HFNUMBER - Số có bạn 144 582 24.74%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 50 125 40.00%