Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
455 FANUMBER - Số độc thân 107 360 29.72%
458 HFNUMBER - Số có bạn 133 548 24.27%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 24 65 36.92%