Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 143 536 26.68%
11 HY004 - Điểm tâm 52 165 31.52%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 193 30.05%
266 MUSHROOM - Hái nấm 91 216 42.13%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 208 445 46.74%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 100 247 40.49%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 95 367 25.89%
455 FANUMBER - Số độc thân 124 459 27.02%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 74 165 44.85%
458 HFNUMBER - Số có bạn 143 581 24.61%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%