Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
267 PALIN - Xâu con đối xứng 201 429 46.85%