Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
646 TGD 23 82 28.05%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
672 MDIST 18 27 66.67%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 184 15.76%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 44 106 41.51%