Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
HEX01.in HEX01.out
HEX02.in HEX02.out
HEX03.in HEX03.out
HEX04.in HEX04.out
HEX05.in HEX05.out
HEX06.in HEX06.out
HEX07.in HEX07.out
HEX08.in HEX08.out
HEX09.in HEX09.out
HEX10.in HEX10.out
HEX11.in HEX11.out
HEX12.in HEX12.out
HEX13.in HEX13.out
HEX14.in HEX14.out
HEX15.in HEX15.out
HEX16.in HEX16.out
HEX17.in HEX17.out
HEX18.in HEX18.out
HEX19.in HEX19.out
HEX20.in HEX20.out
HEX21.in HEX21.out
HEX22.in HEX22.out
HEX23.in HEX23.out
HEX24.in HEX24.out
HEX25.in HEX25.out
HEX26.in HEX26.out
HEX27.in HEX27.out
HEX28.in HEX28.out
HEX29.in HEX29.out
HEX30.in HEX30.out
HEX31.in HEX31.out
HEX32.in HEX32.out
HEX33.in HEX33.out
HEX34.in HEX34.out
HEX35.in HEX35.out
HEX36.in HEX36.out
HEX37.in HEX37.out
HEX38.in HEX38.out
HEX39.in HEX39.out
HEX40.in HEX40.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 11 K
HEX01.in 6 B
HEX01.out 6 B
HEX02.in 6 B
HEX02.out 6 B
HEX03.in 6 B
HEX03.out 5 B
HEX04.in 6 B
HEX04.out 6 B
HEX05.in 6 B
HEX05.out 6 B
HEX06.in 6 B
HEX06.out 6 B
HEX07.in 6 B
HEX07.out 6 B
HEX08.in 6 B
HEX08.out 6 B
HEX09.in 6 B
HEX09.out 6 B
HEX10.in 5 B
HEX10.out 5 B
HEX11.in 6 B
HEX11.out 6 B
HEX12.in 6 B
HEX12.out 6 B
HEX13.in 5 B
HEX13.out 5 B
HEX14.in 5 B
HEX14.out 5 B
HEX15.in 6 B
HEX15.out 5 B
HEX16.in 6 B
HEX16.out 6 B
HEX17.in 6 B
HEX17.out 6 B
HEX18.in 5 B
HEX18.out 4 B
HEX19.in 6 B
HEX19.out 5 B
HEX20.in 6 B
HEX20.out 5 B
HEX21.in 11 B
HEX21.out 9 B
HEX22.in 11 B
HEX22.out 10 B
HEX23.in 11 B
HEX23.out 9 B
HEX24.in 11 B
HEX24.out 10 B
HEX25.in 11 B
HEX25.out 10 B
HEX26.in 11 B
HEX26.out 10 B
HEX27.in 11 B
HEX27.out 10 B
HEX28.in 11 B
HEX28.out 10 B
HEX29.in 11 B
HEX29.out 10 B
HEX30.in 11 B
HEX30.out 10 B
HEX31.in 11 B
HEX31.out 10 B
HEX32.in 10 B
HEX32.out 9 B
HEX33.in 11 B
HEX33.out 9 B
HEX34.in 11 B
HEX34.out 10 B
HEX35.in 11 B
HEX35.out 10 B
HEX36.in 11 B
HEX36.out 10 B
HEX37.in 11 B
HEX37.out 10 B
HEX38.in 11 B
HEX38.out 9 B
HEX39.in 11 B
HEX39.out 9 B
HEX40.in 11 B
HEX40.out 10 B