Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%