Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
615 BEGIN9 14 60 23.33%
668 ART 5 16 31.25%