Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 60 200 30.00%