Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
615 BEGIN9 26 113 23.01%