Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
615 BEGIN9 14 60 23.33%