Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
615 BEGIN9 19 84 22.62%