Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 375 674 55.64%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 259 701 36.95%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 213 471 45.22%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 179 559 32.02%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 138 224 61.61%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 96 309 31.07%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 54 181 29.83%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 43 142 30.28%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 43 123 34.96%
827 SEQ - Dãy số 40 127 31.50%
417 KSHORT - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh 29 51 56.86%
615 BEGIN9 26 114 22.81%
828 SEQPART – Chia dãy 21 46 45.65%
839 KRYP6 20 87 22.99%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 20 45 44.44%
413 MTSEQ - Dãy số 19 67 28.36%
414 BIGSEQ - Dãy số 18 68 26.47%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 18 49 36.73%
831 MINING - Đào vàng 18 99 18.18%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 14 24 58.33%
829 PAGODA - Famous Pagoda 8 43 18.60%
668 ART 7 18 38.89%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 48 0.00%