Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 375 692 54.19%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 236 671 35.17%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 202 519 38.92%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 150 372 40.32%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 66 240 27.50%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 31 65 47.69%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 102 30.39%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 26 100 26.00%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
828 SEQPART – Chia dãy 20 42 47.62%
615 BEGIN9 19 84 22.62%
839 KRYP6 16 49 32.65%
831 MINING - Đào vàng 14 71 19.72%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
668 ART 6 19 31.58%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%