Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 280 510 54.90%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 169 488 34.63%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 134 339 39.53%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 133 379 35.09%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 60 200 30.00%
827 SEQ - Dãy số 38 125 30.40%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 26 98 26.53%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 25 85 29.41%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
828 SEQPART – Chia dãy 15 32 46.88%
839 KRYP6 15 41 36.59%
615 BEGIN9 14 60 23.33%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 14 62 22.58%
831 MINING - Đào vàng 14 67 20.90%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
413 MTSEQ - Dãy số 13 46 28.26%
414 BIGSEQ - Dãy số 10 47 21.28%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 8 17 47.06%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
668 ART 5 16 31.25%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 28 0.00%