Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 20 45 44.44%
417 KSHORT - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh 29 51 56.86%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 18 49 36.73%
831 MINING - Đào vàng 18 99 18.18%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 48 0.00%