Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
831 MINING - Đào vàng 14 67 20.90%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%