Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
828 SEQPART – Chia dãy 17 37 45.95%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
831 MINING - Đào vàng 14 71 19.72%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%