Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
827 SEQ - Dãy số 38 125 30.40%
828 SEQPART – Chia dãy 15 32 46.88%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
831 MINING - Đào vàng 14 67 20.90%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 28 0.00%