Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
405 APOWERN -Tính lũy thừa 155 390 39.74%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 378 695 54.39%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 239 677 35.30%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 205 525 39.05%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 110 28.18%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 51 39.22%