Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
405 APOWERN -Tính lũy thừa 146 362 40.33%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
668 ART 5 16 31.25%
615 BEGIN9 19 84 22.62%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 30 101 29.70%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 66 238 27.73%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 369 685 53.87%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 231 661 34.95%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 196 513 38.21%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 31 65 47.69%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
839 KRYP6 16 49 32.65%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
831 MINING - Đào vàng 14 71 19.72%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 22 85 25.88%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
828 SEQPART – Chia dãy 18 40 45.00%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%