Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 221 762 29.00%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 376 693 54.26%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 237 672 35.27%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 185 655 28.24%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 324 620 52.26%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 282 600 47.00%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 285 531 53.67%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 203 520 39.04%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 181 510 35.49%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 197 487 40.45%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 181 468 38.68%
402 PROJECTS - Dự án 234 455 51.43%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 231 423 54.61%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 202 407 49.63%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 228 401 56.86%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 223 386 57.77%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 153 378 40.48%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 130 354 36.72%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 87 351 24.79%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 99 325 30.46%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 112 312 35.90%