Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 222 763 29.10%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 61 214 28.50%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 66 166 39.76%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 224 390 57.44%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 184 472 38.98%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 75 144 52.08%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 10 50 20.00%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 68 207 32.85%
396 BTCANDY - Chia kẹo 148 295 50.17%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 34 115 29.57%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 9 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 55 229 24.02%
402 PROJECTS - Dự án 238 463 51.40%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 155 390 39.74%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 378 695 54.39%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 239 677 35.30%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 205 525 39.05%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 17 42 40.48%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%