Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 61 214 28.50%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 99 223 44.39%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 125 279 44.80%