Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 50 199 25.13%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 66 158 41.77%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 111 197 56.35%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 78 173 45.09%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 36 105 34.29%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 27 71 38.03%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%