Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 54 204 26.47%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 85 203 41.87%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 160 304 52.63%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 112 262 42.75%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 63 157 40.13%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 34 126 26.98%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 69 50.72%