Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 99 223 44.39%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 173 325 53.23%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 125 279 44.80%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 78 194 40.21%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 41 142 28.87%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%