Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 119 211 56.40%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 99 205 48.29%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 48 122 39.34%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 42 133 31.58%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 43 96 44.79%