Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 73 167 43.71%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 128 238 53.78%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 82 184 44.57%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 39 99 39.39%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 25 97 25.77%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 34 65 52.31%