Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 160 304 52.63%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 64 158 40.51%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 34 126 26.98%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 69 50.72%