Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 166 312 53.21%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 76 190 40.00%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 39 138 28.26%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%