Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 162 306 52.94%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 72 181 39.78%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 36 134 26.87%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%