Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 162 306 52.94%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 72 181 39.78%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 34 126 26.98%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 5 13 38.46%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
673 CPREFIX 13 20 65.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 31 9.68%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 17 47 36.17%