Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 134 244 54.92%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%