Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 34 65 52.31%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 28 100 28.00%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 39 99 39.39%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 131 241 54.36%