Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 43 96 44.79%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 42 133 31.58%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 48 122 39.34%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 100 206 48.54%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 128 223 57.40%