Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 165 311 53.05%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 119 271 43.91%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 96 219 43.84%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 74 184 40.22%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 39 138 28.26%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%