Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 39 138 28.26%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 76 190 40.00%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 122 276 44.20%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 98 222 44.14%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 170 320 53.13%