Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 96 219 43.84%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 118 270 43.70%