Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 100 206 48.54%