Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 99 223 44.39%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 125 279 44.80%
648 BTOWER 9 33 27.27%