Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 81 185 43.78%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 34 95 35.79%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 101 210 48.10%
648 BTOWER 15 52 28.85%
848 SALEOFF - Khuyến mại 19 30 63.33%