Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 29 113 25.66%