Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 105 374 28.07%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 96 309 31.07%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 33 102 32.35%