Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 151 43.05%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 90 280 32.14%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 25 83 30.12%