Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 204 484 42.15%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 132 291 45.36%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 124 302 41.06%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 133 640 20.78%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 74 179 41.34%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 94 307 30.62%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 32 98 32.65%