Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 173 388 44.59%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 115 259 44.40%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 98 261 37.55%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 129 583 22.13%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 65 237 27.43%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 26 106 24.53%