Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 162 374 43.32%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 106 251 42.23%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 120 285 42.11%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 115 509 22.59%