Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 170 383 44.39%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 113 257 43.97%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 98 261 37.55%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 129 583 22.13%