Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 146 333 43.84%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 100 231 43.29%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 94 229 41.05%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 112 455 24.62%