Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 98 261 37.55%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 128 573 22.34%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 113 257 43.97%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 170 383 44.39%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 63 229 27.51%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 25 105 23.81%