Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 74 179 41.34%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 94 307 30.62%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 32 98 32.65%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 27 123 21.95%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 41 109 37.61%
702 CD2B11 - Tách số 14 27 51.85%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 92 27.17%
705 CD2B15 - Tổ hợp 23 115 20.00%
706 CD2B17 - Quân xe 21 49 42.86%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 25 41 60.98%
708 CD2B19 - Ước 12 32 37.50%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 30 30.00%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 15 60 25.00%
5088 ZERO - Số 0 tận cùng 32 56 57.14%