Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 64 156 41.03%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 62 223 27.80%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 23 86 26.74%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 41 105 39.05%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 89 25.84%
705 CD2B15 - Tổ hợp 17 96 17.71%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
708 CD2B19 - Ước 10 27 37.04%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 52 23.08%