Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 66 240 27.50%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 42 106 39.62%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 27 109 24.77%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 27 119 22.69%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 100 25.00%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 97 18.56%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%