#702. CD2B11 - Tách số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương N\ (N≤10^{100}) , hãy tách N thành tổng các số Fibonacci đôi một khác nhau.

Ví dụ: N=16=1+5+13 .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N .

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu ghi số K là số số Fibonacci của tổng.
  • K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số Fibonacci.

Nếu có nhiều cách tách thì chỉ cần ghi ra một cách bất kỳ.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
16
Dữ liệu ra:
3
1
5
13