Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 116 22.41%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 42 106 39.62%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 95 25.26%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 97 18.56%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%