Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
702 CD2B11 - Tách số 14 27 51.85%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 30 30.00%